URAKKALASTUN OHJELMA

 

kuvamalliUrakkalastu-ohjelma on valmistettu  Pentium III -tason tai sitä uudemmille  mikrotietokoneille, joissa on Windows XP tai sitä uudempi Windows- käyttöjärjestelmä, esim. Windows7, 8 tai Windows10. Kehittämisympäristönä on ollut Microsoftin VisualStudio/VB6, MSAccess-tietokanta - voisi olla myös MSSQLServer tai vastaava - sekä joitakin laskennan  ja tulostamisen kehittämistyökaluja.

Aineistot. Aineisto tarkoittaa yhden hankkeen, sopimuksen tai suunnitelman tietoja Urakkalastussa. Aineistoja Urakkalastussa voi periaatteessa olla rajaton määrä - käytännössä kuitenkin alle 1000 kpl. 
Aineistot valitaan aineisto-näkymässä, +Aineistonäkymä+

Tietosisältö
. Aineistojen käsittelyä varten ohjemassa on joukko suunnittelunäyttöjä, joista merkittävimmät koskevat urakoiden/hankkeiden tilauksia, tilauksiin liittyvien työtehtävien tuotantosuunnitelmia,  tuotannossa käytettävien koneiden ja laitteiden käyttö- ja pääomakustannuksia sekä toiminnasta aiheutuvia yleiskuluja. Laskelmien taustatiedoiksi ohjelmaan valmistellaan lisäksi työtehtävien työlajeja, koneita ja kalustoa sekä kustannusteperusteita koskevia tietoja. Kaaviona tietosisältö näkyy
oheisessa kuvassa ja tarkemmin sivulla +Urakkalastun malli+.

Yksityiskohtaisemmin tietosisältöä kuvataan alla olevassa tekstissä ja siinä  viitattujen tietolinkkien sivuilla.
1) Hankkeiden tilausrivit sekä työ- ja tarviketilaukset.  Näytössä määritellään yleisiä sopimustietoja kuten sopimuksen toteutusaika, suoritettavaksi suunnitellut työtehtävät ja tarviketoimitukset, niistä saatavat korvaukset sekä mahdolliset lisätyöt ja olosuhdelisät hintatietoineen. +Hankkeiden tilausrivit+
2) Tuotantosuunnitelma tarkoittaa hankkeen toteutuksen eri työvaiheiden suunnittelua. Siinä kaikki merkittävät  työtehtävät määritellään omaksi työvaiheekseen, joille tehdään oma tuotantosuunitelma +Tuotantorivien näkymä+
3) Pääomatietoina laskelmissa käytetään koneiden ja muun käyttöomaisuuden poistoja  sekä lainoja ja korkoja. +Poistot+ ja +Lainat&korot+
4) Tulostavoite ja kiinteät yleiskulut.  Yrityksen kiinteät kulut sisältävät mm. vakuutukset ja muut yrityksen hallintoon liittyviä kuluja. +Kiint.yl.kulut+ 
5) Laskelmia varten ohjelma tarvitsee joukon taustatietoja, jotka valmistellaan ennen varsinaista laskentaa ja joita tietoja voidaan automaattisesti käyttää useamman hankkeen laskelmissa. Niitä ovat työmaakuvaus (työmaatyyppi) +Työmaat+, konekuvaukset +Koneet+ ja kustannusperusteet +Kustannusperusteet+ työjärjestelyineen.

Laskelmat ja Tulosteet.
1) Laskelmista kerrotaan omalla sivullaan
Urakkalastun laskelmia
2) Tulosteista kerrotaan omalla sivullaan
Urakkalastun tulosteita