URAKKALASTUN LASKELMIA

 

pinoAiemmin on jo todettu, että Urakkalastu tuottaa käyttäjälleen joukon urakointihankkeiden toteutusta, tuotantokustannuksia ja tuloksellisuutta kuvaavia laskelmia.  Laskelmat edustavat Urakkalastun vahvinta antia.  Ohjelman varsin pitkän  kehittämis- ja käyttöhistorian myötä on laskelmiin tiivistynyt monta yritystoiminalle merkityksellistä näkökulmaa, jotka ovat riippumattomia tietotekniikan nopeasta kehityksestä. Merkitystä on vain laskelmien ja vaihtoehtolaskelmien yritystoiminalle  antamilla tiedoilla.
 
Seuraavaksi tällä sivulla on kuvattu eräitä Urakkalastun laskelmia ja tulosteita:
1) Hankkeen tuotot. Tuotot ovat tavanomainen kuvaus  työtehtävistä, palveluista, lisätöistä ja tarviketoimituksista saaduista palkkioista ja maksuista. Tässä on niistä esimerkkinä  +tuloste tilausriveistä+.
2) Tuotantosuunnitelma.  Tuotantosuunnitelma on urakointihankkeen käytännön toteutuksen tiivistetty kuvaus. Siinä käyttäjä kuvaa erityisessä tuotantolaskelmassa suunnitellun hankkeen tehtävät ja niitä vastaavat työjärjestelyt. Ohjelma vuorostaan laskee urakkasopimuksen toteutuksen keskeisiä tietoja kuten tuotantomäärän, työajat ja hankkeen keston sekä  vastaavat kustannukset sivukustannuksineen.   Katso +tuotantolaskelman näkymä+ ja  +tuotantolaskelman tuloste+.  
3) Omahintalaskelma perustuu edellä kohdassa 2) kuvattuun Tuotanto-laskelmaan, mutta omahintalaskemassa otetaan välittömien tuotantokustannusten lisäksi huomioon käyttöomaisuuden poistot, lainat ja korot sekä kiinteät yleiskulut. Ks. +omahintalaskelman tuloste+
4) Tuloslaskelmalla tarkoitetaan urakointihankkeiden kannattavuutta kuvaavaa laskelmaa tavanomaisen tuloslaskelman muodossa. Sen keskeistä sisältöä ovat tehtävittäin lasketut tuotot, joista vähentämällä välittömät tuotantokustannukset, pääomakustannukset ja kiinteät yleiskulut sekä mahdolliset oikaisuerät saadaan laskettu tulos.
Katso +Tuloslaskelmanäkymä+ ja +sen_tuloste+ 
5) Vaihtoehtolaskelmat (Tulosanalyysi). Urakkalastun vaihtoehtolaskelmilla tarkoitetaan laskelmia, jossa muutellaan työtehtävien, toimintaolosuhteiden, tuotantolaskelman tai pääomatekijöiden arvoja. Tulosanalyysissä lasketaan muutosten vaikusta itse toimintaan kuten tuotantotehokkuuteen, tarvittaviin tuotantopanoksiin ja hankkeen kestoon tai taloudelliseen  tulokseen kuten esim. toiminnann kannattavuuteen tai eri työvaiheiheiden tuntikustannukseen  Katso esimerkkiä  +muutostiedoista ja lasketun analyysin tuloksista+
6) Yhteenvetolaskelmat kuvataan Urakkalastun tulosteiden sivulla
 
                                        Lisää laskelmia seuraavalla sivulla->